Wsparcie na starcie


Wsparcie  w Starcie

Program  "Pierwszy biznes wsparcie w starcie" to projekt w ramach  którego młode osoby mogą dostać pożyczki na korzystnych warunkach.

Kogo obejmuje porjekt i  na jakich warunkach:

 

•   absolwentów szkół średnich oraz wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły,

•   studentów ostatniego roku,

którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej.

Program przeznaczony dla osób zakładających firmę w województwie mazowieckim.

  • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej
  • na zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach pożyczki uzupełniającej

 

 

  • wartość pożyczki podstawowej - do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał (IV kw.2014 - do 78 853,40 zł) 
  • okres spłaty do 7 lat
  • karencja w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy
  • atrakcyjne oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0,56% w skali roku, na dzień 09.10.2014)
  • wartość pożyczki uzupełniającej na zatrudnienie osoby bezrobotnej - do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia z możliwością częściowego umorzenia
  • brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki
  • zabezpieczenie spłaty pożyczki - weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej jednej osóby fizycznnej
  • wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis

 

Partnerzy
Organizator
Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra