Formularz zgłoszeniowy "Mam FIRMĘ"

1. Dane Uczestnika - osoby zgłaszającej Firmę*

Pierwsza wpisana osoba jest osobą prowadzącą zgłoszenie w portalu.
* - Zgłosić firmę może osoba posiadająca umocowanie do reprezentowania firmy. W przypadku, gdy jest to więcej niż jedna osoba – w formularzu zgłoszeniowym należy podać wszystkie osoby.

2. Dane Firmy

Nazwa Firmy:
Adres:
ulica nr lokalu:
miasto:
kod pocztowy:
Telefon:
E-mail:
Branża prowadzonej działalności:
Status prawny:
Inna forma prawna:

3. Dane rejestrowe Firmy

KRS Firmy lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej: Dopuszcza się pliki typu: *.pdf, *.tif, *.jpg o rozmiarze do 4MB
NIP: Dopuszcza się pliki typu: *.pdf, *.tif, *.jpg o rozmiarze do 600KB
REGON: Dopuszcza się pliki typu: *.pdf, *.tif, *.jpg o rozmiarze do 600KB
Zaświadczenie o nie zaleganiu z US: Dopuszcza się pliki typu: *.pdf, *.tif, *.jpg o rozmiarze do 600KB
nie wymagane
Zaświadczenie o nie zaleganiu w ZUS: Dopuszcza się pliki typu: *.pdf, *.tif, *.jpg o rozmiarze do 600KB
nie wymagane

4. Informacje o Firmie

Charakterystyka Firmy: krótka historia firmy, przedmiot działania, strategia krótko i długookresowa, cel inwestycji, oczekiwane wsparcie Inwestora, proponowany układ właścicielski po otrzymanym wsparciu od Inwestora
Produkty / Usługi: charakterystyka produktu / usługi, posiadane prawa autorskie, patenty, licencje, znaki towarowe
Rynek / Konkurencja: charakterystyka rynku, tendencje i rozwój rynku, Klienci – dlaczego wybierają produkt firmy / usługi, konkurencja – ocena pozycji firmy na tle konkurencji, przewaga konkurencyjna
Strategia marketingowa: cena, promocja (w tym wydatki na reklamę), dystrybucja, partnerzy handlowi
Model biznesowy: zatrudnienie, kadra kierownicza – krótka charakterystyka
Analiza SWOT: silne / słabe strony firmy ; szanse / zagrożenia
Wyniki z dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa: dane finansowe za dotychczasowy okres działalności
Informacje dodatkowe:
Zapoznałem się i akceptuję regulamin
Zapoznałem się i akceptuję Umowę o Zachowaniu Poufności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację "Wspieramy Wielkich Jutra" z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35 dla potrzeb niezbędnych do realizacji Przedsięwzięcia.
Partnerzy
Organizator
Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra